+32 (0) 14 91 91 21 info@stroombvba.be

Algemene Voorwaarden

 1. BINDENDE KRACHT

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de offerte of bestelbon en ondertekend voor akkoord door beide partijen, zijn enkel en bij uitsluiting van alle andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 

 1. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OFFERTES

Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 14 kalenderdagen vanaf de datum van verzending. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de cliënt ons binnen deze termijn bereikt.

 

 1. PRIJZEN

Alle prijzen vermeld in de offerte zijn exclusief BTW.

 

 1. BETALING

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in schijven, naarmate de werken vorderen. Er zal een voorschot gevraagd worden ter waarde van 1/3 van de totale aannemingssom. Pas na ontvangst van het voorschot kunnen de werken worden aangevat. De betalingen zullen geschieden in maandelijkse termijnen, volgens de vooruitgang der werken. Enkel de uitgevoerde, gemonteerde en geplaatste werken komen in aanmerking voor betaling voor zover zij niet reeds gedekt zijn door het betaalde voorschot.

 

De btw, andere heffingen en lasten en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 14 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan volgt een ingebrekestelling. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan de ingebrekestelling dan zal van rechtswege over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald moeten worden tegen een rentevoet van 8,5% per jaar.

 

 1. UITVOERINGSMODALITEITEN

Wij voeren elke opdracht uit volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap.
In geval van tegenstrijdigheden  is de orde van voorrang de volgende:

 1. Typebestek VL 100, enkel de artikels waarnaar verwezen wordt in het bestek.*
 2. Algemeen reglement betreffende de elektrische installaties en het Arab.
 3. Typebestekken:
 4. De Europese en Belgische normen.

 

 1. PRIJSBEPALING

De prijzen der verschillende posten (artikels) van de meetstaat – indien toegevoegd aan de offerte – worden vastgesteld op één der volgende wijzen:

 1. a) Totaalprijs: voor de posten aangeduid met GP.
 2. b) Relatief forfait: voor de posten van de meetstaat aangeduid met FH.

De posten met forfaitaire hoeveelheden worden niet verrekend, tenzij de bouwheer de aannemer schriftelijk opdracht geeft om wijzigingen aan te brengen aan de voorziene werken. De wijzigingen met betrekking tot posten aangeduid met FH kunnen in dit geval verrekend worden aan de hand van de in de offerte vermelde eenheidsprijzen.

 1. c) Volgens prijslijst: voor de posten aangeduid met VH.

De afrekening zal geschieden volgens de werkelijke uitgevoerde hoeveelheden op basis van de ingediende eenheidsprijzen.

 

 1. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of op een andere manier zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. STROOM duurzame technieken verbindt zich ertoe alle gebreken die zich kunnen stellen vanuit hun vakkennis en ervaring toelichten aan de opdrachtgever voor dat de offerte wordt gesloten. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.

 

 1. WIJZIGINGEN EN BIJKOMENDE WERKEN

Elke door de opdrachtgever bestelde wijziging of bijkomend werk alsook de vaststelling van de prijs vereist een voorafgaand akkoord van beide partijen en kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

 

 1. VERBREKING

Indien de opdrachtgever of STROOM duurzame technieken geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze gemaakte uitgaven, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

 

 1. EENZIJDIGE BEËINDIGING IN GEVOLGE WANPRESTATIE

Indien één van beide partijen enige wettelijke dan wel contractuele verplichting niet nakomt, kan de andere partij vanaf de 10e dag na het verzenden van een ingebrekestelling waarop geen reactie werd ontvangen, eenzijdig overgaan tot de ontbinding van het contract, waarop deze recht heeft vanwege de in gebreke blijvende partij op betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 5% van het totale factuurbedrag, tenzij de werkelijk gedane uitgaven dit percentage overstijgen.

 

 1. OPLEVERING

Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 3% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. Niet gekeurde installaties voor sanitair, HVAC of elektriciteit kunnen wel aanleiding geven tot een weigering van de oplevering. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de 14 dagen worden verholpen. Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen. De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. De werken die in staat zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum van de voltooiing van de werken.

 

 1. LICHTE VERBORGEN GEBREKEN

Gedurende een periode van een jaar na de oplevering is Stroom Duurzame Technieken aansprakelijk voor alle gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van Stroom Duurzame Technieken moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 6 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen de termijn van jaar na de oplevering van de werken.

 

 1. OPDRACHT VAN RISICO’S

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. Stroom Duurzame Technieken mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan Stroom Duurzame Technieken gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag Stroom Duurzame Technieken de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer Stroom Duurzame Technieken dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

 

 1. GESCHILLEN

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Stroom Duurzame Technieken bevoegd. Is de klant een “consument” in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van de vestiging van Stroom Duurzame Technieken. Die zijn als enige bevoegd.

 

 1. GELDIGHEID

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voornoemde algemene en/of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden en/of de overeenkomst.